За да создадеме модерен дом, процесот од идеја до реализација е обемен. Сочинет е од многубројни елементи кои се неопходни за создавање на ЕКОлошка градба. Притоа во следните пасуси Ви претставуваме дел од палетата на структурни и поединечни елементи и материјали кои се сочинети во нашата градба, а вашиот иден ДОМ.

Пресек на фасаден ѕид

Пресекот на фасадениот ѕид се состои од: лепило за лепење на изолациони плочи, стиропор плочи, лепило за армирање на израмнувачки слој, армирана мрежичка, основен намаз, завршен слој, завршен           слој - машинско пигментиран абриб.

СИП панел

СИП (Structural Insulated Panel) претставува главна компонента во изградбата на еколошките објекти, кој се добива по пат на машинско пресување. Се состои од две ОСБ табли меѓу кои има експандиран полистирен.

Пресек на фасада

Пресекот се состои од два вида на фасадни лепила, фасадна мрежа и машинско пигментиран абриб.

ОСБ табла

Oriented Strand Board - (плоча од ориентирани струготини) претставува плоча која е продукт создаден од пресувани струготини од дрво кои се ориентирани во иста насока за добивање на поголема цврстина и еластичност. Струготините се врзуваат со посебни полимерни материјали како смоли и други слични врзивни средства. Постојат четири класи на ОСБ табли, од кои најупотребувана е ,,Класа 3''. Со дебелина на табла од: 9, 11, 12, 15, 18, 22, 28.5 мм.,   и  стандардни димензии од 1220 x 2440 мм. 

Еспандиран полистирен

Еден од најважните материјали во градбата. Неговата намена е изолациона, при што се поставува како таков материјал на самата фасада. Истиот се лепи со фасадно лепило  или пурпена. Препорачана ширина за поставување на фасада почнува од 5см.

Лепило за експандиран полистирен

Ние користиме два вида на фасадни лепила. Сив кој е по груб и е одлично сврзно средство за фасадната мрежата. Бел фасаден лепак кој е со пофина структура и претставува припрема за завршна фаза или поставување на машинко пигментиран абриб кој го дава крајниот изглед на објектот.

Кадрони

Кадроните се составен дел од главната конструкција на монтажните куќи. Се употребуваат за основна конструкција на која се фиксираат СИП таблите и сите останати елементи кои ги сочинуваат ѕидовите. Истите тие се со димензии од: 10х5, 10х8, 10х10 итн.

Фасадна мрежа

Стаклена фасадна мрежа се поставува врз фиксираниот експандиран полистирен врз СИП панелот. Има за цел да оневозможи пукање и ронење на завршниот малтер / лепак.

Парна брана

Парна брана (водонепропусна - паропропусна), претставува неизбежен материјал кој се поставува на кровната конструкција под самиот кров кој може да биде (пластифициран лим, шиндра или ќерамиди). Нејзината улога е да спречи протекување на вода во внатрешноста на кровот.

Камена волна

Камената волна е исто така неизоставен дел од изолацијата на самата градба. Истата се поставува помеѓу гредите на кровната конструкција, притоа претставува одличен изолационен материјал со густина од 30кг/м3.

Стаклена волна

Стаклената волна како и камената се употребува за топлинска изолација. Со 0.042W/m2. Најчесто се користи како исполна во преградни ѕидови и тавански дел над самиот плафон.

Гипскартон

Гипскартон таблите наоѓаат примена во преградување на ѕидовите. Нивната структура овозможува безбројни комбинации на сечење и составување. Со тоа можат да се изработат и најкомплицираните ѕидни и плафонски решенија. Нивната комбинација со камена и стаклена волна допринесува за одлична топлотна и звучна изолација. Поради лесното сечење на истиот е одличен за вградување на електрична, водоводна и друг вид на инсталација.